Algemene voorwaarden geldend per 1 februari 2016

1.Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van FreelanceCommunity.nl.

Bemiddelingsovereenkomst: de overeenkomst tussen twee Leden waarbij voorwaarden worden overeengekomen voor de bemiddeling van de Opdracht.

Besloten Gedeelte: het gedeelte van de Website en speciale functionaliteit op de Website voor zover uitsluitend toegankelijk voor Leden na invoering van een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord.

Bezoeker: iedere natuurlijke persoon die, al dan niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, het Platform bezoekt.

Content: alle geschreven tekst, audio-, video- en fotomateriaal inclusief geplaatste Opdrachten, Reacties, aangeleverde logo's, cv's, of andere bijdragen op de Website die ter beschikking van FC is gesteld met als doel publicatie op de Website resp. verspreiding onder Leden.

Dienst: de dienstverlening die door FC wordt aangeboden door middel van de Website of op andere wijze, bestaande onder meer uit het aanbieden van een platform waarop Leden met elkaar in contact komen om mogelijke Opdrachten uit te wisselen.

FC en FC.nl: Afkorting van de website www.freelancecommunity.nl of de handelsnaam freelancecommunity en freelancecommunity.nl.

FreelanceCommunity.nl: de eenmanszaak FreelanceCommunity.nl met als handelsnaam FreelanceCommunity.nl, gevestigd aan de Jekerstraat 44, 3521 EH te Utrecht.

Freelancer of ZZPer: iedere natuurlijke persoon die handelend in de uitoefening van een zelfstandig beroep of bedrijf (al dan niet via tussenkomst van een rechtspersoon) op de arbeidsmarkt zijn arbeid, kennis en/of kunde aanbiedt voor beperkte periodes of anderszins op projectbasis met als doel meerdere klanten per jaar (tegelijk) te bedienen zonder met hen in een loondienstbetrekking te geraken.

Intermediair: een tussenpersoon die op commerciële wijze diensten verleent met betrekking tot het samenbrengen van en bemiddelen tussen partijen op de arbeidsmarkt.

Lid: iedere Bezoeker die zich op de Website met zijn persoons- en contactgegevens heeft geregistreerd als Freelancer, zijn persoons- en contactgegevens op het aanmeldformulier heeft bevestigd, daarna de Algemene Voorwaarden aangeboden heeft gekregen en de Algemene Voorwaarden expliciet (opt-in) heeft geaccepteerd teneinde een overeenkomst met FC te sluiten waar de Algemene Voorwaarden deel van uitmaken teneinde al dan niet tegen (periodieke) betaling van een vergoeding toegang te krijgen tot het Besloten Gedeelte.

Misbruik: onder misbruik wordt onder andere maar niet uitsluitend verstaan: indien Leden al dan niet onder valse voorwendselen het Platform onrechtmatig dan wel oneigenlijk gebruiken om Leden of derden te bevoordelen of te benadelen in de ruimste zin van het woord en zoals nader toegelicht in artikel 5.2.

Opdracht: een advertentie op de Website waarin een Lid aangeeft kennis te hebben van mogelijke werkzaamheden ten behoeve van zichzelf of een derde partij.

Plaatsen: het indienen van een Opdracht door een Lid bij FC met als doel deze door publicatie onder de aandacht te brengen van andere Leden.

Platform: alle websites en andere online toepassingen (zoals bijv. Android en iOS apps) in eigendom of beheer van FC, waaronder ook begrepen de Website en (delen van) websites van derden met wie FC een overeenkomst heeft ter zake van de invulling van (dat deel van) die website(s).

Reactie: het te publiceren resultaat van Reageren bestaande uit tekst en bijlagen. Reacties worden door FC gepubliceerd op het Platform.

Reageren: het schrijven, bewerken en uiteindelijk ter publicatie via de Website versturen van een bericht, ter zake van een specifieke Opdracht aan een Lid door een ander Lid.

Website: alle webpagina's op het internetdomein FreelanceCommunity.nl alsmede alle delen van online toepassingen (zoals bijv. Android en iOS apps) voor zover die in eigendom en beheer zijn van FC.

2.Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en op alle (rechts)handelingen tussen FC en het Lid, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een overeenkomst.

2.2. FC is te allen tijde gerechtigd eenzijdig deze Algemene Voorwaarden aan te passen of aan te vullen.

2.3. Algemene voorwaarden van het Lid worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4. In verband met de specifieke aard van een bepaalde overeenkomst kan in die overeenkomst worden afgeweken van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden.

2.5. Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden strijdig is met een bepaling uit een gesloten overeenkomst geldt hetgeen in de overeenkomst is bepaald.

2.6. Tussen FC en Lid overeengekomen wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk (waaronder mede wordt verstaan per e-mail en fax) zijn overeengekomen en kunnen slechts daarmee worden bewezen.

2.7. Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. FC zal dan een nieuwe bepaling kunnen vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

3.Dienstverlening

3.1. FC biedt op haar Website een Platform aan waarop Leden met elkaar in contact kunnen komen in verband met het uitwisselen van Opdrachten voor derden of voor zichzelf. FC heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een Lid door middel van of in verband met de Website of anderszins. FC is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar Diensten aan te passen en/of te beëindigen.

3.2. Indien FC met het Lid een termijn is overeengekomen waarbinnen FC zal leveren, dan geldt deze termijn als indicatief en niet als fataal. FC is dan verplicht tot een redelijke inspanning om de levertermijn te halen. Bij overschrijding is FC enkel op grond van het niet nakomen van de levertermijn niet in verzuim.

3.3. FC heeft de inhoud van de Website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle inhoudelijke informatie op de Website met betrekking tot de Leden zelf, Opdrachten of andere bijdragen van derden is echter afkomstig van de Leden. Deze Leden zelf zijn verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. FC draagt voor de inhoud van Opdrachten, offertes, etc. geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor enige andere communicatie tussen Leden. Evenmin draagt FC verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen door Leden, waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting.

3.4. FC biedt de door haar zelf geplaatste informatie op de Website, voor zover het toepasselijke recht zulks toestaat, aan op "as is" basis, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook , met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties ter zake van gerechtigheid tot (eigendoms-) rechten, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden. Met name garandeert FC niet:

  • dat de informatie op de Website juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is;
  • dat de Website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen; en
  • dat derden niet de Website en/of de systemen van FC onrechtmatig zullen gebruiken.

3.5. FC zal zich inspannen teneinde Misbruik te voorkomen. Deze inspanning kan inhouden dat FC soms fake Leden en fake Opdrachten mengt tussen echte Leden en Opdrachten, om eventueel Misbruik op te sporen.

3.6. Als FC Misbruik constateert is zij gehouden handhavend op te treden tegen het Lid dat zich schuldig maakt aan het Misbruik, waarbij FC bij de bepaling van de mate van sanctionering ervan uit mag gaan dat incidenten niet op zichzelf staan, maar een structureel karakter hebben. FC behoudt zich het recht voor de overeenkomst met een Lid per direct te ontbinden dan wel op te zeggen, indien naar het exclusieve oordeel van FC sprake is van Misbruik door dat Lid.

3.7. FC is gerechtigd de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de Website, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens FC ontstaat.

4. Gebruik van de Dienst en verstrekking van informatie

4.1. Het Lid garandeert dat alle gegevens, waaronder mede maar niet beperkt tot naam, adresgegevens, BTW nummer, bankrekeningnummer, Kamer van Koophandel nummer, email gegevens die hij in het kader van de Dienst verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat hij de Dienst uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken. Daarnaast garandeert het Lid dat hij bevoegd is om gebruik te maken van de Diensten en dat hij zich ter zake van het verlenen van Opdrachten, het bieden op, aanbieden en uitvoeren van werkzaamheden zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

4.2. Door het aanbieden van gegevens op de Website, waaronder mede, maar niet beperkt tot, Opdrachten en Reacties geeft het Lid toestemming deze gegevens op de Website te publiceren en garandeert het Lid tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn.

4.3. FC behoudt zich het recht voor de door het Lid opgegeven informatie te wijzigen en/of in te korten. FC behoudt zich tevens het recht voor om Opdrachten, referenties, offertes en andere gegevens te weigeren of te verwijderen van de Website, bijvoorbeeld omdat deze onjuist of onbetrouwbaar zijn, in strijd zijn met de wet of onrechtmatig zijn jegens derden, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van het Lid op schadevergoeding.

4.4. Het gebruik van de (persoons)gegevens die door middel van de Website door Leden worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is Leden niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel. Het is Leden evenmin toegestaan om persoonsgegevens van andere Leden te verzamelen om welke reden dan ook. 

4.5. Indien een Lid in strijd handelt met het hiervoor in artikel 4.4 bepaalde verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van EUR 1.000,- per gebeurtenis waarbij het gebruik van één persoonsgegeven geldt als één gebeurtenis, onverminderd het recht van FC om nakoming te vorderen, andere haar ter beschikking staande maatregelen tegen het Lid te nemen en/of schadevergoeding te eisen.

5.Verplichtingen leden

5.1. Zolang er een overeenkomst tussen FC en Lid bestaat heeft Lid de plicht om wijzigingen in zijn persoons-, contact-, vestigingsadres- en profielgegevens onverwijld aan FC door te geven. Bij twijfel over de identiteit van een Lid kan FC het Lid om een kopie legitimatiebewijs of uittreksel Kamer van Koophandel te vragen.

5.2. Iedere Lid heeft de plicht zich te onthouden van Misbruik. Als Misbruik wordt in ieder geval aangemerkt:

  1. ieder gebruik van het Platform waarbij het Lid bij het inrichten van Plaatsen en Reageren opzettelijk niet volkomen transparant is over zijn identiteit en rol op de markt (met name wanneer Lid op de markt functioneert als Intermediair) met als neveneffect een commercieel gewin, dat bij volkomen transparantie naar redelijke verwachting niet of in mindere mate zou hebben opgetreden;

  2. het verspreiden van geplaatste Opdrachten buiten het Platform of op concurrerende platforms, tenzij Lid zelf de betreffende Opdracht heeft geplaatst.

5.3. Het Plaatsen van Opdrachten door Intermediairs is in beginsel niet toegestaan op FC.nl, FC behoudt zich het recht voor door FC geselecteerde Intermediairs toe te staan Opdrachten te Plaatsen.

5.4. FC is zelf onder geen enkel beding partij bij een overeenkomst of een daaruit  volgend of daarmee verband houdend geschil tussen twee Leden.

6. Tarieven en betalingen bij de test versie van het Platform

6.1. Leden kunnen gratis lid worden van de test versie van het Platform.

6.2. Leden kunnen zich te allen tijde afmelden van de test versie van het Platform.

6.3. Op het moment dat de proefperiode ten einde is, vervallen de gratis inschrijvingen en kan een Lid de keuze maken om tegen betaling lid te worden van de definitieve versie van freelancecommunity.nl of af te zien van verder lidmaatschap.

6.4. Wanneer een Lid afziet van verder lidmaatschap kan hij of zij geen aanspraak maken op content, contacten, Opdrachten of Reacties die door hem of haar geplaatst of ontvangen is tijdens de periode waarin de beta versie is gebruik was.

6.5. FC.nl zal tijdig aangeven per email en op de Website wanneer de beta versie ten einde zal lopen en hoe er kan worden overgestapt op de definitieve versie.

7.Communicatie

7.1. Iedere communicatie tussen FC en Lid kan elektronisch geschieden behoudens voor zover in de Algemene Voorwaarden en/of de overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken.

7.2. De door FC opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens bewijs van het tegendeel door Lid.

7.3. Elektronische communicatie van FC aan Lid wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen.

7.4. Lid dient het eigen computersysteem zodanig te beveiligen dat derden geen ongeautoriseerde toegang verschaft kan worden.

8. Overmacht

8.1. In geval van overmacht aan haar zijde is FC niet gehouden de verbintenissen uit de overeenkomst na te komen.

8.2. Onder overmacht wordt verstaan iedere van de wil van FC onafhankelijke en buiten de invloedssfeer van FC gelegen omstandigheid, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert.

8.3. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan: een niet aan FC toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, werkstaking, bedrijfsbezetting, overheidsmaatregelen, stroomstoringen, meer dan gebruikelijke vertragingen in het verkeer en ziekte van epidemiologische aard van medewerkers van FC of door haar ingeschakelde derden , technische storingen (al dan niet als gevolg van virussen of aanvallen) waardoor de Website niet of niet volledig naar behoren functioneert, alsmede iedere situatie waarop FC feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

8.4. Zodra zich een overmachttoestand voordoet als bedoeld in dit artikel, zal FC daarvan mededeling doen aan het Lid. Indien de overmachttoestand langer dan 30 kalenderdagen duurt, of zodra duidelijk is dat de overmachttoestand langer dan 30 kalenderdagen zal duren, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn.

9. Aansprakelijkheid

9.1. FC is niet aansprakelijk jegens een Lid voor directe noch indirecte schade die niet veroorzaakt is als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van bestuurders of leidinggevenden van FC.

9.2. FC is nadrukkelijk geen partij bij overeenkomsten ter zake van de Opdracht die via het Platform gesloten worden tussen Leden onderling.

9.3. FC is nimmer aansprakelijk voor enige schade van Lid verband houdend met of voortvloeiend uit mededelingen of adviezen gegeven in het kader van kosteloze advisering.

9.4. FC kan niet aansprakelijk worden gehouden voor mededelingen of adviezen van derden over Diensten van FC.

9.5. FC is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Lid of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van de Diensten.

9.6. Onverminderd hetgeen elders in de overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van FC jegens Lid, uit welken hoofde dan ook waaronder onrechtmatige daad, beperkt tot een bedrag van maximaal EUR 500,– per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt).

9.7. Het recht op schadevergoeding vervalt indien de vordering niet binnen één jaar na het ontstaan daarvan door Lid in rechte aanhangig is gemaakt.

9.8. Het Lid vrijwaart FC tegen alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van de Diensten.

10.Diversen

10.1. Het is Lid niet toegestaan om de overeenkomst tussen FC en Lid, geheel of gedeeltelijk, of enig(e) daaruit voortvloeiend recht of verplichting aan een derde over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van FC.

10.2. Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig, ongeldig, niet-afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige beperkingen van de Voorwaarden onverminderd van kracht.

10.3. Op de overeenkomst tussen FC en Lid is Nederlands recht van toepassing.

10.4. FC heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Een wijziging zal ook gelden ten aanzien van vóór het tijdstip van wijziging tot stand gekomen overeenkomsten. Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan na veertien (14) dagen na kennisgeving aan Lid. Indien Lid niet instemt met de wijziging, heeft Lid het recht de overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de wijziging van kracht wordt indien de wijziging leidt tot een beperking van de rechten of uitbreiding van de plichten van het Lid. Voor de kennisgeving als bedoeld in dit artikel is geen schriftelijk stuk vereist.

10.5. FC en het Lid zullen geen mededelingen aan derden doen omtrent hun (inhoud van de) overeenkomst, anders dan na voorafgaand overleg, tenzij de overeenkomst al bij een breed publiek bekend is. Deze geheimhoudingsbepaling blijft van kracht tot 48 maanden na het einde van de overeenkomst.

10.6. Indien een Lid handelt in strijd met geldende bepalingen en FC maakt hiertegen geen bezwaar, dan kan het uitblijven van bezwaar nimmer worden opgevat als berusting van FC in de niet-naleving van de bepalingen, noch als acceptatie van een nieuwe vorm van nakoming. FC behoudt al haar rechten tenzij zij schriftelijk uitdrukkelijk aan het Lid verklaart geen aanspraak meer te zullen maken op bedoelde rechten.

10.7. De Algemene Voorwaarden kunnen door FC periodiek worden herzien. De Algemene Voorwaarden die op een overeenkomst van toepassing zijn, zijn steeds de Algemene Voorwaarden zoals die gepubliceerd stonden op de Website op het moment van het ondertekenen van de overeenkomst tussen FC en een Lid. De informatie uit de administratie en het archief van FC is hiervoor maatgevend..

10.8. In geval van geschillen, voortvloeiend uit overeenkomsten of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen partijen in eerste instantie trachten te komen tot een minnelijke schikking.

10.9. Alle geschillen tussen FC en Lid die niet binnen een redelijke periode in der minne kunnen worden geschikt, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam, tenzij FC ervoor kiest een andere rechter aan te zoeken die op grond van de wet bevoegd is.

10.10. Alle aanspraken van Lid vervallen twaalf maanden nadat de Dienst(en) zijn verricht waarop deze aanspraken betrekking hebben of zoveel eerder als door de wet is aangegeven.